BDGI - Historia aktualizacji

Historia aktualizacji BDGI
Zasadniczo prawie wszystkie zmiany dotyczące GeoStar 8i od 2018 roku dotyczą także GeoStar BDGI.  
Całą historie GeoStar 8i można zobaczyć chronologicznie pod linkiem  Historia zmian GeoStar 8i . 

 


PONIŻEJ NIEKTÓRE ZMIANY W GEOSTAR7 BDGI W 2014-2018 ROKU

2014-02-03

Baza danych

1. Dodano otwór NOWY/ARCHIWALNY

2. Poprawiono tworzenie symbolu gruntu zawierającego skałę

3. do słownika Rodzaj otworu dodano pozycję „odkrywka” 

Przekroje 

1. Dodano zachowywanie palety łączonych warstw.

2. Poprawiono linie pomiędzy czwartorzędem, a trzeciorzędem przy niestandardowych słownikach stratygrafii

3. Na dialogu "Opcje skala słupki" dodano przycisk "Zastosuj" umożliwiający podgląd ustawionych opcji bez wychodzenia z dialogu

4.Automatyczne tworzenie punktu przywracania po przecięciu warstwy lub innego wieloboku

2014-02-07

Baza danych - dodano opcje użytkownik Aktywny/Nieaktywny


2014-02-12

Baza danych 

1. poprawiono niegroźny błąd zakresu który pojawiał się czasem przy dodawaniu nowych użytkowników.

 2.Dodano opcje wyboru pól na dialogu "Lista otworów" 

3. Poprawiono start programu w przypadku awarii (np. zapytanie czy przerwać start aplikacji jeśli jest brak sieci).

4. Odrzucono pojawiającą się błędną informację o problemie weryfikacji bazy danych


NIEKTÓRE ZMIANY W GEOSTAR7 BDGI W 2015 ROKU

1.    Wyszukiwanie otworów po fragmencie nazwy
Należy zastosować  filtr manualny np. NAZW like ‘%-002%’  co pokaże otwory od 0020 do 0029, w tym wypadku % jest tożsama z * w innych programach.
2.    Sortowanie:
•    w raporcie weryfikacji ISO
•    w narzędziach korekty błędów kodowania
3.    Kopiowanie pól opis i symbol pomiędzy normami ISO i PN
4.    Tworzenie nazwy nowego tematu ( Pełna nazwa tematu I10-01-ISAM)
5.    Korekta błędów kodowania symbolu gruntu – sygnalizacja (korekta ręczna):
a.    zgodność symbolu z polem SG1 (jest symbol brak kodu)
b.    brak symbolu relacji (istnieje kod i symbol)
6.    Jeśli otwór jest wg ISO i symbol gruntu jest taki sam jak symbol wg ISO to wyczyścić symbol gruntu – dodałem do narzędzia weryfikacji ISO
7.    Automatycznie ustawiać tabele do importu i eksportu
8.    Autonumeracja otworów podczas importu
9.    Zadaj numer dokumentu dla wskazanych z listy otworów
10.    Zastępowanie: Celu wiercenia, podstawy lokalizacji…. Dla wybranych otworów z listy
11.    Zastępowanie:  kodu genezy dla wybranych otworów z listy
12.    Zmiana pliku układu kolumn, dodana została wspólnego  zachowania kolumn dla wszystkich tematów lub odrębnych ustawień dla każdego tematu.
13.    Wyłączyć okno informujące o konieczności weryfikacji  bazy danych ISO dla zwykłych użytkowników (komunikat na poziomie weryfikatora i administratora)
14.    Poprawki do importu tematu w przypadku importu z zachowaniem istniejącego identyfikatora otworu dodałem sprawdzenie czy taki identyfikator już nie  istnieje (np. otwór jest importowany dwa razy)
15.     W kreatorze warstwy dodać wyświetlanie się kodów dla symbolu głównego jak i  symboli dla gruntów tworzących relacje
16.    W Narzędziach korekty błędów kodowania w zakładce Wykonawstwo brakuje „Korekty pól Nazwy Inwestora” (jest tylko dla zleceniodawcy i wykonawcy)
17.    Sprawdzić możliwość edycji tabeli Dokumenty (dla weryfikatora i administratora) z poziomu przycisku Info
18.    Zapamiętywanie położenia sondowania CPT na przekrojach
19.    Wczytać nowy słownik Opis Opracowania (data modyfikacji 02.03.2015)
20.    Uzupełnianie Postawy Lokalizacji układ domyślny oraz Podstawy Lokalizacji dla zadanych otworów
21.    Dodać rzędne wyrobisk
22.    Dodać do Karty Otworu pozycję Uwagi np. pod profilem otworu
23.    Możliwość zastępowania systemu wiercenia dla wybranych otworów
24.    Identyfikatory dla zakładki Wykonanie powinny być zawsze widoczne, chyba że ktoś sobie wyłączy
25.    Przekroje – weryfikacja warstw litologicznych w bazie danych (przeklikanie stropów)
26.    Do głównego słownika litologicznego dodać  Opis Pustka symbol pustka, grupa INNE
27.    Dodano opcje kopiowania pól litologii powiązanych np. GENEZA oraz GENEZA_ID
28.    Dodano opcje kopiowania pól powiązanych w Wykonanie np. INWESTOR z INWESTOR_ID
29.    Poprawienie edycji nasypu (po dodaniu gruntu do istniejącej warstwy nasypu generuje kolor w trzech językach)  Nie jestem pewien czy zawsze będzie dobrze działać. J.S.
30.    Karta U2 – dodanie możliwości rysowania poziomu ustabilizowanego od lewej strony
31.    Przekroje – dodano zachowywanie wraz z przekrojem numeru warstwy bieżącej


Styczeń 2018


Ogólne

Przyspieszenie pracy na dużych bazach danych

Dodano przeliczanie pomiędzy rożnymi układami współrzędnych otworu 

Dodano generator raportów wyników badań laboratoryjnych w formacie PDF i RTF/DOC

Dodano narzędzia wyszukiwania otworów o zadanych cechach (litologicznych, stratygraficznych, genezie i wynikach badań)


Karta otworu - nagłówek

Dodano możliwość tworzenia wyższego nagłówka zawierającego dodatkowe informacje

Dodano opcjonalne wprowadzania roku otworu zamiast daty wiercenia

Dodano pole "Przechowanie" (archiwum)

Wiele innych


Karta otworu - ogólne

Dodano filtrowanie otworów po zadawanych cechach (np. otwory głębsze niż 5 m)

Poprawiono oraz dodano nowe opcje generowania kart otworu w formie PDF z dużej ilości otworów

Usprawniono zachowywanie szablonu karty otworu

Dodano opcjonalną możliwość zachowania/wczytywania do szablonu tytułu rysunku i nazwy firmy wykonującej kartę

Dodano kolumnę z oznaczeniem pobranych prób w postaci kwadracika


Baza danych

Nowy design

Nowe funkcje

Nowe narzędzia wyszukiwania

Nowe narzędzia wyszukiwania i korekty błędów

Rozbudowane kodowanie umożliwiające zaawansowane wyszukanie np. pokaż otwory zawierające iły z domieszką piasku, lub otwory gdzie IL warstw spoistych > 0.9
2018-03-02

Karta U2: Poprawiono wybór rekordów (otworów) za pomocą SQL

2018-03-04

Baza danych: Poprawiono wybór kolumn widocznych dla sondowań dynamicznych


2018-03-12
Przekroje:
1. poprawiono funkcje "wypełnij szrafurą domyślną"
2. Poprawiono rysowanie stanów gruntu
Baza danych: drobne poprawki
Karta U2: Poprawiono grupowanie kolumn

2018-03-15
Baza danych - poprawiono błąd sondowań dynamicznych (zawsze były widoczne sondowania dynamiczne wszystkich otworów, a nie wyłącznie sondowania otworu)


2018-03-18
Karta U2 - poprawiono zachowywanie tytułu oraz firmy dla całego tematu przypisując je do danego rodzaju karty
Karta sondowania dynamicznego - poprawiono przypisanie tytułu lub firmy dla całego tematu


2018-03-27

Przekroje geologiczne: Poprawiono błąd przy wielokrotnym cofnij kreatora warstw geologicznych

Baza danych - dodano słownik gmin i powiatów


30-03-2018

Poprawiono kartę sondy cylindrycznej (nie wymaga już instalacji BDE) 


15-04-2018

Baza danych - poprawiono import słownika dokumentów

Karta Uniwersalna 

1. Poprawiono tworzenie szablonów w tym szablonu związanego z próbami

2. Poprawiono występujący czasem błąd podczas procedury Export lub Import


17-04-2018

Karta Uniwersalna 

1. Dodano kolumnę wykresu dowolnego parametru z Dylatometru

2. Poprawiono błąd tworzenia kolumny sondowania CPT

Baza danych (Oracle)

1. Poprawiono błąd przy wprowadzaniu sondowań dynamicznych i dylatometrycznych


25-04-2017

Program Główny

1. Usunięto błąd powstający przy usuwaniu tematu

2. Poprawiono eksporty i importy do bazy Firebird

3. Poprawiono obsługę klucza sieciowego.

4. Poszerzono długości pól w bazie Oracle (np. KOLOR)

Baza danych

1. Poprawiono błąd przy przeliczeniu sondowań dynamicznych na bazie Oracle

2.Poprawiono powstający czasem błąd przy wprowadzaniu/zmianie nazwy gruntu w bazie próbek gruntu


26-04-2017

Przekroje geologiczne

Umożliwiono kopiowanie wydzieleń geologicznych oraz ich grupowanie


2018-05-13

Karta U2 - dodano możliwość zachowywania logo do bazy danych

Karta U2 - dodano możliwość zachowywania szablonów w bazie danych

Baza danych - zakładka ogólne: dodano pole uwag dokumentatora

Program główny - Konfiguracja -> dodano opcje przeglądu sekcjami plików konfiguracyjnych.


2018-06-04

Nowy system sygnalizacji błędów


2018-06-07

Baza danych: sondowania dynamiczne - dodano parametr Średnie IL


2018-06-13

Przekroje: rozszerzono funkcje programu związane z wstawianiem pikiet na linię przekroju


2018-06-24

1. Poprawiono eksport dużej ilości otworów do plików tekstowych (także w opcji wybranych tylko pól) 

Baza danych

2. Poprawiono wybór serii na kreatorze 

3. Poprawiono wybór Genezy na kreatorze 

4. Działa wyświetlanie otworów zgodnych z wybraną z listy normą 
menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.