historia wersji CPT

Historia CPT-STAR do roku 2019 Kliknij tutaj


CPT-Star 3  Rok 2023

30-01-2023
1. Dodano opcję zachowania marginesów rysunków dla bieżącego tematu
24-02-2023
1. Dodano opcję zaznaczania wielu sondowań z SHIFTem na oknie "Drukuj listę sondowań" oraz możliwość przeciągania sondowań myszką w celu zmiany ich kolejności na liście.
2. Poprawiono wyświetlanie numerów dokumentów z szablonu związane z "oknem narzędziowym widoku"
02-03-2023
1. Rozszerzono import z sondy Pagani (w formacie TGAS07) o wczytywanie kolumny z inklinacją i prędkością wciskania.
22-03-2023
1. Dodano opcje zachowywania wybranych kanałów z listy wielu wskazanych otworów do zakładek w formacie Excel;
10-05-2023
1. Dodano przycisk szybkiego wyszukiwania otworu (sondowania)
2. Poprawiono wyświetlanie listy otworów

28-09-2023
1. Dodano zaokrąglanie współrzędnych do dwóch miejsc po przecinku 
2. Ułatwiono przełączenie pomiędzy lokalną bazą GDB, a bazą sieciową Firebird lub MySQL/MariaDB.
3. Dodano opcję opisu nazwy gruntu / symbolu po środku warstwy lit.
23-10-2023
1. Eksport do Excel - Dodano opcjonalne nazywania arkuszy  drugą nazwą otworu (alternatywnie do nazwy głównej)


CPT-Star 3  Rok 2022

01-02-2022
1. Dodano opcję Kopiowania i zapisu do pliku Excel parametrów kanałów dla wskazanych otworów. Kolejne sondowania zachowane są na kolejnych arkuszach Excel.
2. Dodano zapamiętanie ostatnio wybranego tematu przy pracy na lokalnym pliku (bez powiązania z programem GeoStar)

15-02-2022
1. Dodano opcję sortowania tematów klikając tytuł kolumny

21-02-2022
1. Tabelka rysunku sondowania CPT - umożliwiono pełniejsze korzystanie z danych z bazy GeoStar. Umożliwia uniknięcia ponownego wprowadzania danych o wykonawstwie i współrzędnych, jeśli zostały wcześniej wprowadzone w bazie danych GeoStar. 
- bezpośrednie wczytywanie z bazy danych z tabeli otworów lub tematów danych o wykonawstwie
- bezpośrednie wczytywanie z bazy danych z tabeli otworów ich współrzędnych
2. Umożliwiono bezpośrednie skopiowanie współrzędnych do tabeli współrzędnych sondowań GS_XYZ (w bazie GeoStar) z nagłówka zaimportowanego sondowania CPT

03-03-2022
Nowa wersja 3.51 beta
1.Przyspieszono otwierania programu z duża ilością otworów (program otwiera sie natychmiast)
2. Przyspieszono reakcje po zmianie sondowania sondowania
20-04-2022
Importy z sondy: Dodano opcję włączania/wyłączania przesunięcia fs w funkcji głębokości (Opcje programu -> Zakładka Import)
27-04-2022
Współpraca z serwerem MySQL na linuxie: Poprawiono pojawiający się czasami problem przy zapisie sondowania (komunikaty "Error writing or not existing Field PROBEDATA" i "Record was changed by another user").
Formuły użytkownika: Poprawiono działanie funkcji "max" i "min" ) wcześniej program wykrywał wszystkie przecinki jako niedozwolone separatory dziesiętne, obecnie można już używać przecinka jako separatora argumentów w wymienionych funkcjach).

09-05-2022
Poprawiono drukowanie/zapis do pdf wykresów na zestawie dokumentów
20-05-2022
Poprawiono problem ze znakiem "!" na końcu linii danych w plikach ".GRU".
27-05-2022
1. Rozbudowano definiowanie metody użytkownika poprzez dodanie dodatkowych warunków wyboru warstwy.
2. Nagłówek - wydłużono  numer testu z 12 do 24 znaków (aby spełnić wymogi CPK)
31-05-2022
1. Poprawiono wczytywanie szrafur z aplikacji GeoStar 8

03-06-2022
Dodano opcje manualnej edycji linii poziomu wody co ułatwia korelacje z U2
22-06-2022
Dodano do tabelki sondowania nowe informacje (m.in. lokalizacja filtra, czas sondowania) zgodnie z wytycznymi dla projektów GDDKiA i CPK (tryb tabelki: "Tabelka rozszerzona").

15-07-2022
Dodano opcje zachowywania parametrów i symboli użytych kanałów wraz z danymi tematu

28-07-2022
Dodano opcje zachowywania parametrów i symboli użytych kanałów z każdym sondowaniem lub dla całego tematu. Opcja pierwsza jest zgodna ze starszą wersja programu. W opcji 2 parametry są zawsze te same dla wszystkich otworów w temacie i opcja ta jest obecnie zalecana (jeśli w całym temacie wszystkie sondowania mają te samy parametry kanałów). Przed wyborem opcji 2 należy zachować konfiguracje dla bieżącego tematu.

04-09-2022
Nowa wersja programu przystosowana do monitorów 4K
Dodano opcje zachowywania Czas sondowania z własną opcją  np. Niezmierzony
06-09-2022
Zadanie stopki rysunku dla całego tematu (wprowadzenie na dialogu tematu)
28-09-2022
Zablokowano autokorektę symboli kanałów standardowych po uruchomieniu programu (niektórzy użytkownicy chcą oznaczać je we własny sposób)
Wyłączono blokowanie się szerokiego lewego marginesu karty po wyborze profilu porównawczego i następnie przejściu do innego otworu
04-10-2022
Rozwinięto opcje zachowania metod użytkownika (Formuły użytk. --> zachowywanie kanałów w polach warunku oraz zapisywanie wart. min.).
Poprawiono błąd drukowania zestawu sondowań z otworów do osobnych plików 
Poprawiono zapis do Excel parametrów listy warstw sondowań
Dodano w wersji Professional metodę c' = 0.2 * sigma'p
26-10-2022
Poprawiono formułę na liczenie naprężeń prekonsolidacyjnych.
Dodano w oknie Edycji Parametrów Warstw możliwość zapisu i wczytywania widoków układu kolumn widocznych i drukowanych. Rozszerzono również funkcjonalność okna "Kolumny" o możliwość ustawienia parametrów widocznych i drukowanych jako "wszystkie" lub "tylko podstawowe".
W oknie Edycji Parametrów Warstw dodano możliwość zapisu tabelki parametrów do plików: rtf, csv i xls (menu "Warstwy --> Zachowaj do...").
21-12-2022
Poprawiono wielkość czcionek w słowniku litologicznym


CPT-Star 3  Rok 2021

02-01-2021
Zamiana oznaczeń:
1. Qc -> qc
2. Fs -> fs
18-01-2021
Poprawiono problem w wczytywaniem średnich wartości qc i fs do tabel (litologiiparametrów warstw CPT) w GeoStarze.
25-01-2021
1. Poprawiono problemy pojawiające się czasem przy pierwszym uruchomieniu CptStar.
2. Dodano automatyczną weryfikację własnej bazy danych (nie powiązanej z GeoStar)
3. Poprawiono pracę z bazą MySQL 
06-02-2021
1. Poprawiono numerowanie stron przy tworzeniu kilku stron PDF wg .szablonu.
2. Usunięto błąd krytyczny aplikacji pojawiający sie czasem przy zmianie klasyfikacji na parametryczną
3. Dodano opcje by lewą oś pierwszego wykresu można było przybliżyć do lewego marginesu
08-02-2021
1. Dodano oznaczenie poziomu wody na wykresie (kanały i opcje -> Poziom wody)
2. Poprawiono krytyczny błąd klasyfikacji parametrycznych który pojawił się w kompilacji 2 luty 2021. Bezwzględnie wymagana aktualizacja.

17-02-2021
Zapis sondowania do bazy GeoStar: dodano opcję czy opis i symbol gruntu mają być zachowane jako pola OPIS i SYMBOL (PN-B-04481:1988)  czy też jako pola OPIS_ISO i SYMBOL_ISO (PN-EN ISO 14688)
20-02-2021
Zapis sondowania do bazy GeoStar: dodano szereg opcji w tym wybór parametrów które będą zachowane do tabeli litologii GS_LIT
23-04-2021
Dodano opcje przeliczania wartości średniej parametru dla wybranej warstwy gruntu na podstawie wykresu .

2021-04-25
Poprawiono 'Testowanie' poprawności wprowadzonego wzoru w kreatorze formuły użytkownika
2021-05-09
Poprawiono algorytm  przeliczania wartości średniej parametru dla wybranej warstwy gruntu na podstawie wykresu .( osunięto pojawiający się czasem błąd przeliczeń)
2021-05-11
1. Dodano opcje numerowania załączników wg zadanego algorytmu
2. Poprawiono odświeżanie tabelki
2021-05-14
1. Poprawiono drukowanie listy otworów wg zadanego szablonu z sortowaniem wg nazwy otworu lub numeru załącznika.
2. Dla drukowania listy sondowań wg szablonu dodano opcje wyboru: 
    - drukowanie wszystkich stron wg szablonu
    - drukowanie wyłącznie pierwszych stron szablonu
2021-05-16
Usunięto pojawiający się czasem błąd przy zamykaniu aplikacji
2021-05-25
Określono czy szablony i formuły użytkownika przypisane są do tematów czy do otworu/sondowania.

,
2021-05-29
Poprawiono przeliczanie średniej, wskazanej manualnie przy wykresie warstwy gruntu, dla jednostek innych niż domyślne..
,
2021-07-02
1. Poprawiono widok formy "Warstwa profilu" dla powiększonych czcionek Windows (ginęły niektóre przyciski)
2. Do drukowania listy sondowań dodano opcje wyboru Nr testu zamiast Nazwa otworu
3. Kompilacja programu nowym szybszym kompilatorem (stąd wersja beta)

2021-08-19
Poprawiono generowanie listy sondowań jako pliki .emf oraz dodano możliwość generowania listy sondowań do osobnych plików pdf (jedynie pierwsza strona).
2021-08-20
Dodano możliwość generowania listy sondowań do osobnych plików pdf (również komplet dokumentów).
2021-12-03
Metoda wyznaczania IL wg PN-B-04452 -> dodano możliwość otrzymywania ujemnych wartości IL dla gruntów (do wyznaczania gruntów zwartych i półzwartych).

CPT-Star 3 lata 2019-2020

Wersja został wprowadzona  w czerwcu 2019
1. Praca i wybór sondowań z bazy danych zamiast z setkami plików. 
2. Pełna kompatybilność z bazą GeoStar 7i/8i. Nie będzie natomiast dalej rozwijana kompatybilność z GeoStar 6, jakkolwiek na poziomie podstawowym ona jest. 
3. Wiele ulepszeń i nowych opcji w tym przy pracy na szablonach.

31-07-2019
Możliwość manualnego wskazania warstw na słupku celem ich połączenia
Przy łączeniu warstw możliwość średniej ważonej jako parametry warstw 
22-08-2019
Możliwość wczytywania do tabelki rysunku danych o lokalizacji i wykonaniu wprost z tabeli danych ogólnych otworów GeoStar (dane z zakładek Ogólne Wykonanie)

23-08-2019

1. Uproszczenie wprowadzanie danych do tabelek pod rysunkiem sondowań poprzez automatyczne wczytywanie ich z tabeli tematów GeoStar (Obiekt, Inwestor, Lokalizacja) oraz tabel otworów (X, Y, Z, Wykonawca)

02-09-2019

Naprawiono zapis do PDF (drukowanie) listy otworów(sondowań) 

18-09-2019

1. Automatycznie tworzy temat "Dane demo" w nowo tworzonej bazie danych.

2. Po wybraniu nowej bazy zostają skasowane dane poprzedniego sondowania

3. Po osunięciu sondowania zostaje wybrane następne i zostanie odświeżony ekran. 

10-10-2019

1. Poprawiono i usprawniono wybór słowników (przełączanie pomiędzy słownikami CPT-Star2 a najnowszymi kompatybilnymi z GeoStar 7/8.

2. Umożliwiono opis warstwy gruntu poprzez nazwę + symbol gruntu (na razie dotyczy symboli wg starej normy)

14-10-2019

Dodano możliwość graficznej (manualnej) edycji i zmiany tabelki rysunku

31-11-2019

1. Poprawiono Edycje graficzną tabelki

2  Dodano możliwość tworzenia 6-stego wykresu wybranego kanału

3. Z powyższych powodów zmieniono nieco format zapisu.

4. Dodano opcje zachowywania w starszym formacie CPT-Star 2

5. Usunięto pewne błędy edycyjne

30-01-2020

1. Usprawniono funkcję Wprowadź nowe sondowanie stożkiem mechanicznym

2. Do polecenia z menu Narzędzia-> qc(mech) - qc(elekt) dodano możliwość sprawdzenia czy kanał Qc mech ma wprowadzone wartości i ewentualnie uzupełnienie ich z kanału  Qc[1]

3. Rozszerzono o nowe informacje (m.in. numer i data kalibracji stożka) import danych z sond van den Berg (pliki o rozszerzeniu .GRU)

4. Poprawiono skalowanie osi X

5. Dodano informację o dacie kalibracji stożka do tabeli sondowania

6. Poprawiono polecenie Połącz warstwy dostępne z poziomu edycji parametrów warstw.

26-02-2020

1. Dodano współczynnik korekcyjny β dla stożków elektrycznych w metodzie wyznaczania stopnia plastyczności na postawie PN-B-04452:2002.
20-03-2020
1. Uaktualnienie wczytywania plików GFE - GORILLA 
22-05-2020
1. Poprawiono tworzenie wykresów dla szablonów (czasem dodawał "samodzielnie" dodatkowy wykres)
22-06-2020
1. Poprawiono obsługę kolka myszki przy powiększaniu rysunku (zablokowano występującą czasem interakcje z przewijaniem listy otworów).
2. Dodano zapamiętywanie wartości współczynnika korekcyjnego β w metodzie wyznaczania stopnia plastyczności na postawie PN-B-04452:2002.
23-06-2020
1. Profil porównawczy może być wczytywany z innych tematów
15-10-2020
Poprawiono błąd liczenia parametrów warstwy/warstw gdy po wybraniu "Anuluj" na dialogu parametrów obliczania program podstawiał wyniki wcześniejszych obliczeń( (zamiast anulowania operacji).
18-12-2020
Ważna poprawka - usunięto problem. (Przy dłuższym używaniu program bardzo długo się uruchamiał, czasem zawieszał)

menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.