historia wersji Geolab 1 i 2

2019

2019-08-02

Dodane liczenie granic konsystencji metodą Casagrande’a

2019-08-26

Poprawiono exporty po temacie.

Wykonawca PigPib lub Inny

Skoryguj bazę sprzed 2019-08-22

Tytuły wg starej i nowej normy.

2019-08-27

Na raporcie jest wyświetlany tylko strop jeśli próbka jest punktowa.

Poprawiono tytuł raportu z badania metodą Casagrande’a
Analiza sitowa – dodano informację gdy grunt jest poza zakresem oznaczania współczynnika filtracji

2019-09-09

Poprawiono Axis minimum value must be <= Maximum dla badania konsystencji.

2019-09-24

Dodano do analizy sitowej określanie grupy wodoprzepuszczalności gruntu (na podstawie wytycznych literaturowych - Z. Pazdro Hydrogeologia Ogólna) z współczynnika filtracji wyznaczonego wzorem Seelheima i Amerykańskim.

2019-10-28

Drobne poprawki w raporcie konsystencji.
Ustawienie precyzji dwóch miejsc po przecinku dla stropu i spągu próbki.

2019-12-12

Dodano znany z GeoStar symbol wykonanych badań przy nazwie otworu (L - wykonano badania laboratoryjne).
Dodano przycisk - Edytuj próbę

2020

2020-01-23

Dla oznaczeń makroskopowych, wilgotności i gęstości objętościowej program nie wpisuje już niepotrzebnych nagłówków m.in. Nazwy próbki wg Klienta, Wykonawcy, Sprawdzającego, Autoryzującego - jeśli podane wartości nie zostały wprowadzone dla wybranej próbki.

2020-01-31

Dla oznaczeń konsystencji, analizy sitowej i areometrycznej program nie wpisuje już niepotrzebnych nagłówków m.in. Wykonawcy, Sprawdzającego, Autoryzującego - jeśli podane wartości nie zostały wprowadzone dla wybranej próbki.
Analiza sitowa - poprawiono czasami nie wyświetlające się zawartości procentowe frakcji.

2020-02-21

Dla oznaczeń analizy sitowej dodano wyznaczanie współczynnika odsączalności (μ) wg wzoru Biecińskiego dla współczynnika filtracji (k) otrzymanego metodą "amerykańską" i Sheelheima.

2020-02-26

Poprawiono wyświetlanie i edycję badań zaimportowanych z innych tematów (filtrowanie tabel).

2021

2021-05-20 - znaczne zmiany w programie

  1. Poprawiono literówki w raportach analizy sitowej oraz areometrycznej
  2. Dodano eksport do plików .docx dla raportów: analiza areometryczna i sitowa, wilgotność naturalna, analiza makroskopowa, gęstość objętościowa, granice konsystencji
  3. Poprawiono mechanizm zwijania panelu "Otwory / grupa próbek"
  4. Poprawiono błąd powstający przy wybraniu "Anuluj" na oknie wyboru raportu analizy sitowej
  5. Dodano wyznaczanie współczynnika filtracji na podstawie tzw. "Tablicy Beyera" (dodatkowo wyznaczana jest wodoprzepuszczalność i współczynnik odsączalności wg Biecińskiego). Współczynnik filtracji z "Tablicy Beyera" pojawia się na raportach wynikowych zamiennie z współczynnikiem filtracji (k) otrzymanym ze wzoru Sheelheima.

2021-07-05

Zmiany:
  1. Naprawa transparentności kontrolek
  2. Wykres analizy sitowej - dodano eksport do schowka Windows (bitmapa lub metaplik) i zapis do pliku (bmp, jpg, wmf, emf).

2021-07-29

  1. Dodanie klasyfikacji gruntów wg ISO dla analizy sitowej i areometrycznej.
  2. Poprawienie wyświetlanego zakresu wartości na wykresie analizy areometrycznej oraz dodanie podrzędnej podziałki pionowej.

2021-09-08

Dodanie tytułów nowych norm z serii: "PN-EN ISO 17892" (zastępujących wycofane normy z 2009 r.) dla oznaczeń: wilgotności, konsystencji oraz analizy sitowej i areometrycznej.
Dodanie oznaczeń makroskopowych wg PN-EN ISO 14688-2:2018.

2021-09-27

Dodanie przycisku "Szukaj otworu" oraz wprowadzenie drobnej poprawki do klasyfikacji gruntów wg ISO (analiza sitowa i areometryczna).

2022

2022-05-09

Dla raportów z analizy areometrycznej dodano następujące opcje zmieniające sposób wyświetlania:
1. Symbol zamiast nazwy gruntu (dla norm ISO)
2. Przedziały frakcji wg normy ISO (tj. 2-0,063 mm dla piasków i 0,063-0,002 mm dla pyłów)

2022-09-09

Dla raportu z granicy płynności oznaczanej met. penetrometru stożkowego dodano typ raportu "Wg GDDKiA" (Raport wewnętrzny).
Dodatkowo dodano funkcję wyznaczającą cu (wytrzymałość na ścinanie bez odpływu) na podstawie zależności podanych w normie PKN_CEN ISO/TS 17892-6 oraz zamieszczającą wynik obliczeń na raporcie (Raport wewnętrzny).
UWAGA: zmiany mają status "Beta" - mogą pojawić się drobne niedokładności i literówki!

2022-10-25

Analiza sitowa - dodano metody przesiewu ('na sucho', 'na mokro') oraz poprawiono wybór norm i wyznaczanie gruntów z trójkątów klasyfikacyjnych.
Dla raportu z analizy granulometrycznej metodą areometryczną dodano typ raportu "Wg GDDKiA" (Raport wewnętrzny) w wersji Beta.

2022-11-10

Analiza areometryczna - rozszerzono typ raportu "Wg GDDKiA"o wersję jednostronicową w układzie pionowym i poziomym. Dodatkowo poprawiono przedziały frakcji na wykresie dla norm ISO.
Analiza sitowa:
1. Wydłużono w tabeli GL_SITA_PROBA pole NAZWAGRUNTU do 48 znaków
2. Dodano funkcje przeliczenia wsp. filtr. wyznaczonego metodami empirycznymi (wzorami) z wartości dla temp. 10 st. C na wartość dla temperatur z przedziału 0 - 50 st. C.
3. dodano funkcje wstawiającą symbol gruntu (zamiast nazwy gruntu) na raport
4. Poprawiono przedziały frakcji dla norm ISO w tabelce i wykresach raportów.
5. Dodano opis frakcji na wykresie sitówki.
6. Dla normy PN dodano wyznaczanie gruntów (piasek pylasty, żwir gliniasty i pospółka gliniasta). Dodatkowo dodano warunek na wykrywanie gruntów kamienistych (do opisu makroskopowego).

2023

2023-05-26

1. Dodany przycisk "Znajdź próbę"
2.Areometry - dodane pola godziny i minuty rozpoczęcia badania oraz użytego stabilizatora.
3. Areometry - częściowa reorganizacja komponentów na zakładce.
4. Dodane do tabel badań sitowych, areometrów i konsystencji pola umożliwiające usuwanie zduplikowanych rekordów.
5. Analiza sitowa
a) nowy raport z zawartościami frakcji w miejscu podziału frakcji piaskowej
b) możliwość zmiany formatowania kolumny "Wym. sit" na raporcie (dwa i trzy miejsca po przecinku lub bez zer na końcu)
c)opis wykresu "Frakcja większa niż" i "Frakcja mniejsza niż"
d)poprawione definiowanie zestawów sit

2023-05-30

1. Analiza sitowa - dodana opcja wyświetlania na raporcie "Sumy ziaren przechodzących" zamiast "Sumy zawartości" (checkbox "Suma ziaren przechodz. na rap.").
2. Analiza sitowa - dodana opcja wyświetlania wykresu (okno i raport) z wartością 100% na górze (checkbox "Odwróć").

2023-05-31

1. Analiza sitowa - poprawiono wyświetlanie pola "głębokość pobrania" na raportach (rozróżniono próby punktowe i liniowe oraz dodano dopisek "m").

2023-06-01

Rozszerzono zasób pól importowanych do nagłówka wg GDDKiA (obecnie dostępny w analizie areometrycznej i badaniu granic konsystencji) do wymienionych poniżej:
    'GS_OTWORY: KILOMETR'
    'GS_TEMATY: NAZWATEMATU, INWESTOR, AUTOR, ZLEC'
    'GS_OPISOTW: INWESTOR, DOKUMENTATOR, ZLEC, WIERTNICA'
    'Uwaga: Wybranie importu kasuje wprowadzone wcześniej informacje w podanych polach!'

2023-06-02

Zmiany na zakładce "Makroskopowa" - zmienione kontrolki dla normy PN (nowe kontrolki umożliwiają m. in. autouzupełnianie wpisywanych tekstów na podstawie wartości z listy rozwijanej. Zmieniona została nieco mechanika działania raportu makroskopowego z PN.

2023-06-12

Analiza sitowa - dodano możliwość interpolacji funkcją log wartości (d10, d20, d30, d50, d60). INFO: Należy pamiętać, że pełną zgodność wyników z interpolacją ma jedynie wykres w trybie "niewygładzony"!

2023-06-13

Zakładka "Konsystencja" - dodano do algorytmu wyznaczającego R2 zabezpieczenie przed wprowadzeniem wartości typu NAN.

2023-06-14

Dodano unikatowe indeksy do następujących tabel: GL_BAD_AREO, GL_BAZ_AREOMETROW, GL_BAZ_CYLINDROW, GL_GESTOSC_OBJ, GL_KONSYSTENCJA, GL_MAKRSP, GL_MAKRSP_ISO, GL_PROBY, GL_SITA_PROBA, GL_SITA_ZESTAWY, GL_WLG_NAT.

2023-06-15

Dodano indeksy do następujących tabel: GL_ANALIZY_SIT, GL_BAD_AERO_ODCZYTY, GL_GEST_OBJ_BADANIA, GL_BAD_AERO_WYNIKI, GL_BAD_AERO_UZIARNIENIE, GL_WYKONAWCY, GL_KONS_PENETR, GL_KONS_CASAGRANDE.
Poprawiono błąd pojawiający się przy wyznaczaniu granicy płynności przy ponad 20 pomiarach (stożkiem lub Casagrandem).

2023-06-21

Badania areometryczne:
1. Rozdzielono wyświetlanie wykresu na tryb: "Wykres niewygładzony" i "AkimaSpline".
2. Zmieniono rozmieszczenie komponentów na zakładce "Analiza sitowa i wyniki".
Analiza sitowa:
1. Poprawiono błędy przekroczenia zakresów dla interpolacji: Akima i Catmull-Rom.
2. Zabezpieczono przed interpolowaniem wykresów sitówki dla badań nie zawierających analizy sitowej.

2023-06-28

Badania areometryczne:
1. Dodano możliwość wstawienia wyników badania makroskopowego na raport z analizy areometrycznej.
2. Dodano możliwość kliknięcia wyniki oznaczenia makroskopowego na raporcie areom. i wprowadzenia nowej wartości.
Analiza sitowa:
1. Poprawiono zakresy frakcji tak aby ich suma była zawsze równa 100% (dla niektórych konfiguracji sprzętowych zdarzały się wartości 100,1% lub 99,9%).

2023-06-30

Badanie konsystencji:
1. Dodano przycisk "Korekta zablokowanego rekordu"
2. Dodano możliwość wykonania badania aparatem Casagrande dla normy ISO17892-12.

2023-07-04

Okno główne --> Preferencje:
1. Dodano możliwość rozciągania myszką panelu z lewej strony.
2. dodano możliwość zapisu ustawienia szerokości wspomnianego panelu oraz kolumny "Nazwa otw." i "Nazwa próbki".
Areometry:
1. Rozdzielenie wykresu podstawowego na: "Niewygładzony" i "Wygładzony" (interpolacja "akima" pozostaje bez zmian).

2023-07-07

Dodano do analizy sitowej wariant raportu opracowany na podstawie wzorca "Karty badania laboratoryjnego" z wytycznych GDDKiA.

2023-07-11

Dodano przy rysowaniu wykresu granicy płynności (met. stożka i aparatu Casagrande'a) możliwość manualnego ustawienia zakresów min./max. osi wykresu.
W oknie głównym modułu "Baza danych GeoLab" dodano do menu głównego (pozycja "Próbki" --> "Wykonane badania dla próbek" okno ze spisem wszystkich próbek bieżącego tematu, wraz z wykonanymi badaniami.
W oknie "Preferencje" (zakładka "Ogólne") dodano możliwość ustawienia przedziału pomiędzy najmniejszym sitem, a największą śred. zastępczą badania areometrycznego przy którym możliwe jest jeszcze uśrednianie pomiarów granicznych.

2023-07-17

Zakładka "Konsystencja" - drobne zmiany w raporcie z aparatu Casagrande'a.
Zakładka "Konsystencja" - raport "wewnętrzny" - wydłużono miejsce na pola "nazwa próbki wg Lab.", "temat", "otwór badawczy" i "nazwa próbki wg klienta".
Zakładka "Sitowa" - dodana możliwość pomijania rysowania na wykresie wartości z ostatnich sit.
Zakładka "Sitowa" - raport "wewnętrzny" - wydłużono miejsce na pola "nazwa próbki wg Lab." i "nazwa próbki wg klienta".
Zakładka "Areometryczna" - raport "wewnętrzny" - wydłużono miejsce na pola "nazwa próbki wg Lab." i "nazwa próbki wg klienta".

2023-07-18

Dodane usuwanie badań (bez usuwania całej próbki) dla m. in. badania areometrycznego i badania konsystencji.
Zmiany w mechanizmie powiązania badań z wykonawcami (szczególnie ważne podczas usuwania badań).

2023-07-19

Dodano możliwość wyłączenia logo na raportach (ustawienie dostępne w oknie "Preferencje" - po zatwierdzeniu zmiany są widoczne na raportach dopiero po ponownym uruchomieniu programu).

2023-08-04

Zakładka "Areometryczna" - dodano "Bazę stabilizatorów" (słownik do którego można wpisywać używane w badaniach areometrycznych stabilizatory.

2023-08-09

Zakładka "Sitowa" - drobne zmiany w funkcji pomijania sit / interpolacji.

2023-10-06

Wydłużono w funkcji "Nowy otwór" możliwość wstawiania otworów do 24 znaków.
Poprawiono komunikat w "Konsystencji" -> "Zweryfikuj wersję sprzed 2019-08"
Areometry -> "Raporty zewnętrzne". Dodano możliwość kliknięcia w "Rodzaj gruntu" i wprowadzenia nowej wartości.
Sita i areometry dla klasyfikacji z 2018 r. -> poprawiono symbole gruntów (np. MSa --> mSa).
Sita -> Raporty -> dodano możliwość kliknięcia w "Rodzaj gruntu", "metoda przesiewu" i wprowadzenia nowej wartości.
Sita -> Raporty -> dodano jednostki dla średnic miarodajnych (mm) i wskaźników jednorodności uziarnienia i krzywizny (-).
Dodatkowo znaczące zmiany w raportach z sit dla GDDKiA:
1. dodano pole "Uwagi wykonawców"
2. dodano możliwość wstawiania na raporcie edytowalnej klauzuli wykonawców / laboratorium (edycja zapisu klauzuli w Preferencjach programu).
3.dodano możliwość wstawiania na raporcie oznaczenia końca raportu / sprawozdania.
4. dodano numeracje stron raportu
5. dodano osobę autoryzującą badanie
6. dodano wariant raportu z wynikami oznaczeń zaw. frakcji kamienistej i żwirowej, piaskowej oraz pyłowej i iłowej.

2023-10-16

Przywrócono listę z normami w oknie "dodanie nowej próbki" (w niektórych przypadkach lista pozostawała pusta i nie można było wybrać normy).
Usunięto pojawiający się czasem na zakładce "sitowa" błąd "Range Check Error".
Dla analizy sitowej wydłużono pola INWESTOR i PROJEKTANT do 64 znaków.
Do analizy sitowej wprowadzono "Datę poboru próby" i "Datę przyjęcia próby do laboratorium".
Dodatkowo jest możliwość wczytania daty poboru próby z zakładki "Ogólne".
Dla badania "analiza sitowa" rozdzielono "raport wg CPK" i "raport wg GDDKiA".
Wprowadzono znaczne zmiany w raporcie z analizy sitowej "wg CPK".

2023-11-13

Zakładka "Sitowa" - dodano przycisk konfiguracji stylu linii wykresu (kolor, grubość, zakrzywianie, sposób prezentacji punktów).
Zakładka "Areometryczna' - poprawiono problem związany z niewłaściwym liczeniem ostatniej średnicy zastępczej przy gęstości właściwej spoza zakresu 2,66-2,79 (czasami pojawiał się dodatkowy komunikat "Rang check error").

2023-12-04

W oknie "Edytuj próbę" poprawiono wyświetlanie listy norm klasyfikacyjnych gruntu.
W zakładce "Konsystencja" dodano wariant raportu wg CPK.
Dodatkowo na zakładce "Konsystencja" zmieniono:
1. dodano pole "Uwagi wykonawców"
2. dodano możliwość wstawiania na raporcie edytowalnej klauzuli wykonawców / laboratorium (edycja zapisu klauzuli w Preferencjach programu).
3.dodano możliwość wstawiania na raporcie oznaczenia końca raportu / sprawozdania.
4. dodano numeracje stron raportu
5. dodano osobę autoryzującą badanie

2023-12-08

Zmiany w badaniu areometrycznym:
1. dodano możliwość wyboru różnych czasów odczytu wartości na areometrze.
2. dodano zabezpieczenie (komunikat) o braku masy gruntu suchego w badaniu.

2023-12-20

W menu głównym "Bazy danych GeoLab" dodano pozycję "Widok --> Zakładki" pozwalającą na ustawienie widoczności zakładek poszczególnych badań.

2024

2024-01-02

W badaniu areometrycznym dodano informację wg jakiej normy wykonano badanie wilgotności gruntu oraz stworzono grupę "Dodatkowe parametry" obejmującą:
- średnice miarodajne (d10, d20, d30, d50, d60)
- wskaźnik jednorodności Cu
- wskaźnik krzywizny Cc
- wsp. filtr. wg wzoru "amerykańskiego"

2024-01-08

Poprawiono powiązanie normy PN-EN ISO 14688-1:2018 z kategorią/klasą próbki podczas:
-dodawania nowej próbki
-edycji próbki
-zmiany normy klasyfikacji na zakładce "Ogólne
(we wcześniejszych wersjach czasami po wybraniu nowej normy zostawało pole "rodzaj próbki" związane z normą PN-B-04481:1988).

2024-01-10

Zaktualizowano normę ISO związaną z oznaczaniem gęstości objętościowej (obecnie jest to norma PN-EN ISO 17892-2:2015-02).
Dodatkowo wprowadzono kilka mniejszych zmian do zakładki "Gęst. objętościowa".

2024-01-22

Nowa wersja programu zawierająca komplet zmian ze stycznia i końcówki grudnia oraz nowy wariant raportu badania areometrycznego "wg CPK".

2024-01-25

GeoLab 2. Zmiany w module badań trójosiowych, m. in.:
1. w oknie głównym
  - zmiana ikon oraz rozszerzenie lewego panelu "otwory / próbki", tak aby zmieściły się dłuższe nazwy prób.
  - dodany suwak zmieniający proporcje widoczności pomiędzy tabelą otworów, a próbek
2. w oknie importu plików .gds
  - wiersz z nagłówkami kolumn pozostaje zawsze widoczny (nie znika podczas przesuwania wierszy danych)
  - dodana możliwość zmiany szerokości kolumn w tabeli danych oraz możliwość zmiany proporcji pomiędzy tabelą danych, a nagłówka
  - dodatkowo drobne zmiany wizualne

2024-02-19

Zmiany w raporcie badań konsystencji wg wytycznych CPK:
1. opisy osi wykresu zaczynają się z wielkiej litery
2. poprawiono wyświetlanie pola "uwagi"
3. dodano w tytułach dla norm ISO słowo "gruntu"
4. zmieniono tytuły "Nr otworu" na "Nazwa otworu" i "Głębokość pobrania" na "Gł. pobr. [m p.p.t.]"
5. dla tytułów "Nr drogi/obiektu/kilometraż", "Nazwa otworu" i "Gł. pobr. [m p.p.t.]" dodano opcję kliknięcia na raporcie i zmianę domyślnej wartości.

Dodatkowo w w tabelach: GL_KONSYSTENCJA i GL_BAD_AREO wydłużono pola INWESTOR i PROJEKTANT z 32 do 42 znaków. W tabeli GL_RAP_BADANIA wydłużono pole INWESTOR z 32 do 42 znaków.

2024-02-20

Zmiany w raporcie analizy sitowej i areometrycznej wg wytycznych CPK:
1. opisy osi wykresu zaczynają się z wielkiej litery
2. zmieniono tytuły "Nr otworu" na "Nazwa otworu" i "Głębokość pobrania" na "Gł. pobr. [m p.p.t.]"
3. dla tytułów "Nr drogi/obiektu/kilometraż", "Nazwa otworu" i "Gł. pobr. [m p.p.t.]" dodano opcję kliknięcia na raporcie i zmianę domyślnej wartości.
Dodatkowe zmiany w raporcie z analizy sitowej:
1. tytuły opisu oraz wartości współczynników filtracji - dodano opcję kliknięcia na raporcie i zmianę domyślnej wartości
Dodatkowe zmiany w raporcie z analizy areometrycznej:
1. poprawiono wyświetlanie czasu rozpoczęcia pomiarów (np. godz.: 9:02, a nie 9:2)

2024-02-23

Zmiany w raportach analizy sitowej - rozwiązano problem z pojawianiem się niepotrzebnych zer na raportach w miejscu braku wartości (NULL).

2024-02-27

Zmiany na zakładce "Areometryczna" - dla norm ISO dodano rozdzielanie Gr, Sa, Si na drobne, średnie i grube (tak jak wcześniej w analizie sitowej). Np. Piasek -> Piasek średni.
Drobna zmiana na raportach analizy sitowej, areometrycznej i badania granic konsystencji wg wytycznych CPK - domyślny tytuł "Nr drogi/obiektu/kilometraż" został zmieniony na "Nr linii/obiektu/kilometraż".

2024-03-06 - wersja beta

Znaczące zmiany na zakładce "Wilgotność":
1. Przebudowane okno raportu zbiorczego (m. in.: możliwość edycji wyników zbiorczych, lepsza obsługa badań wykonanych normami ISO),
2. Do tabeli wilgotności naturalnej dodano pola: data zakończenia badania, data poboru próby, data przyjęcia próby do laboratorium oraz pole "uwagi".
3. Dodano informacje nagłówka badania lab. zgodne z wytycznymi GDDKiA i CPK.
4. Dodano przycisk "Raport z badania" pozwalający w kolejnych wersjach programu na wygenerowanie raportu dla pojedynczego badania wilgotności naturalnej (na razie opcja w opracowaniu).

Dodatkowo dodano możliwość scrollowania przy niewielkich monitorach zakładek: "makroskopowa" i "zarządzanie" (pozostałe zakładki posiadały już wcześniej taką funkcjonalność).
Wydłużenie etykiet wyświetlających nazwę otworu i próbki, tak aby nie ucinały długich nazw:
a) okno główne
b) zakładki: wilgotność, gęst. obj., analiza makroskopowa.

INFO: ze względu na status "Beta" zalecana jest ostrożność w korzystaniu z programu w tej wersji.

2024-03-08

Dalsze zmiany na zakładce "Wilgotność":
1. Dodano pole TEMP (temp. suszenia), które uwzględniono również na raporcie z pojedynczego badania.
2. Wydłużono pole NORMA z 24 do 32 znaków.
3. Udostępniono dla użytkowników programu pierwszą wersję raportu z pojedynczego badania (powinien zniknąć komunikat: "na razie opcja w opracowaniu").

2024-03-20

Dalsze zmiany na zakładce "Wilgotność":
1. Do "Raportu z badania" dodano opcję doczytania skróconych wyników z badania makroskopowego (aby dane pojawiły się na raporcie należy pamiętać o wcześniejszym zaznaczeniu opcji "Dodaj badanie makro.").

2024-04-03

Poprawiono wprowadzanie "Grupy próbek" - wydłużono nazwę grupy z 12 na 24 znaki.

2024-04-10

Zmiany na zakładce "Gęst. objętościowa" -> rozbudowa okna z zestawieniem badań do raportu zbiorczego (m. in.: możliwość edycji wyników zbiorczych, lepsza obsługa badań wykonanych normami ISO).

2024-04-22

Na zakładce "Areometryczna" dodano możliwość wyznaczania gęstości właściwej szkieletu gruntowego z badania piknometrycznego (podobnie jak istniejące już wcześniej wyznaczanie wilgotności naturalnej gruntu). INFO: w obecnej wersji programu nie ma jeszcze możliwości umieszczania nowych danych na raporcie końcowym z badania areo. jednak w najbliższych aktualizacjach pojawi się taka opcja.

2024-04-23

Zmiany na "Gęst. objętościowa"-> dodane pola DATAZAK, DATAPOBORU, DATAPRZYJECIA i UWAGI. Dodane dane nagłówka dla raportów wg GDDKiA i CPK (jeszcze bez generowania raportów). Dodatkowo zmiana rozmieszczenia kontrolek na zakładce.
Zmiany na zakładce "Makroskopowa" -> dodane pola DATAZAK, DATAPOBORU, DATAPRZYJECIA i UWAGI.

2024-04-26

Na zakładce "Areometryczna" do możliwości wyznaczania gęstości właściwej szkieletu gruntowego z badania piknometrycznego dodano wyświetlanie wyników na raporcie dla CPK (wspomniane w wpisie z 2024-04-22).

2024-05-13

W tabeli GL_BAD_AERO wydłużono pola NORMA_WILG i NORMA_GEST_WLAS z 24 na 32 znaki.
W oknie "Analizy wykonane dla prób" dodano kolumnę wyświetlającą wykonane gęstości właściwe szkieletu gruntowego w temacie. Dodatkowo na dole okna pojawił się wiersz z sumami wykonanych badań w temacie.

2024-05-16 - wersja beta

Program został wzbogacony o nowe badanie - oznaczenie gęstości właściwej szkieletu gruntowego metodą piknometru. Nowa zakładka "Gęst. właściwa" jest dostępna od wersji Professional programu. Badanie można przeprowadzić w wersji dla norm PN i ISO (dostępny jest raport zbiorczy oraz z pojedynczego badania).

INFO: Nowa zakładka ma status "Beta" stąd zalecana jest ostrożność w korzystaniu z nowych funkcji (będziemy wdzięczni za przesłane uwagi).

2024-05-21

Zmiany na "Gęst. objętościowa"-> dodany raport badania gęstości objętościowej z nagłówkiem zgodnym z wytycznymi GDDKiA oraz CPK.
Dodatkowo drobne poprawki w funkcjonowaniu programu.

2024-05-24

Zmiany w zakładce "Makroskopowa"-> rozbudowano raporty z pojedynczego badania (PN i ISO) o wersje zgodne z wymaganiami GDDKiA oraz CPK (dodatkowo rozpoczęto prace nad raportami zbiorczymi, które w kolejnych wersjach programu pojawią się pod przyciskiem "Raport zbiorczy").
INFO: nowe wersje raportów mogą wymagać jeszcze niewielkich modyfikacji.


menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.