historia wersji GeoPlan 4 i 5

Historia GeoPlan do roku 2012 Kliknij tutaj


HISTORIA ROK 2024

06-04-2024
1. Poprawiono i rozbudowano funkcje snapowania myszki


HISTORIA ROK 2023

06-04-2023
1. Funkcja "Zasięg zalegania"- usunięto problem "Nie znaleziono kreatora dla obiektu TPaletaVoronoi" oraz usunięto wpływ ustawionego stylu wypełnienia diagramów Voronoia na palety izolinii na innych siatkach (wcześniej ustawienie stylu wypełnienia wieloboków Voronoia na np. DiagonalCross powodowało ustawienie tego samego stylu na wszystkich siatkach).
26-04-2023
WAŻNA POPRAWKA. Przywrócono znikający dialog edycji punktów siatki po wskazaniu punku myszką
25-05-2023
1.Poprawiono problem w narzędziu podkładów "Kalibracja i narzędzia" --> Shcore.dll --> GetDpiForMonitor występujący na systemach operacyjnych starszych niż Win8.1.
2.W menu "Siatka" dodano opcję "Siatka z pliku ASC" umożliwiającą wczytywanie danych w formacie "ARC/INFO ASCII GRID" (tablica z wartościami np. rzędnej terenu), mi. in. w podanych formacie udostępniane są NMT na krajowych i lokalnych geoportalach.
3.Usunięto problem "Nie znaleziono kreatora dla obiektu 10002".
26-09-2023
1.Funkcja "Ustaw zbiorowo właściwości" została wzbogacona o możliwość ustawiania również zbiorowo właściwości grupom obiektów warstwy wybranej (funkcja działa teraz rekurencyjnie, tj. ustawia również właściwości grupom znajdującym się wewnątrz innych grup obiektów).
2. Usprawniono rysowanie komór solnych.
31-10-2023
1."Lista serwisów WMS" - zaktualizowano link http do strony z przykładowymi serwisami wms.
2. Drobne zmiany w funkcjonowaniu logarytmicznej palety kolorów izolinii.
13-11-2023
1. Punkty gridu (siatki) od teraz są ładowane w drugim wątku, co w znaczący sposób przyśpiesza ładowanie map z siatkami zawierającymi duże zbiory danych.
20-11-2023
Naprawiono problem z przesunięciem białego tła prostokątów opisu izolinii w dokumentach pdf wyeksportowanych z GeoPlanu (eksport do pdf zintegrowanym sterownikiem w wersji 3).

HISTORIA ROK 2022

01-03-2022
1. Poprawiono mechanizm "rozciągania" okien importu danych z plików: csv, txt, dat, xls.
2. Dla opcji "Wczytaj -> Z pliku Excel (.xls)" rozszerzono ilość dostępnych kolumn wyboru parametru z 6 do 20.
3. Dla opcji "Wczytaj -> Z pliku tekstowego dużych rozm." poprawiono tryb "Kody punktów -> Zadaj dla wszystkich" (wcześniej zdarzały się sytuacje przypisania kodu 0 zamiast podanego w polu edycyjnym).
04-03-2022
Liczenie zasobów - zmiana komunikatu o braku danych we wszystkich węzłach siatki.
26-08-2022
Opcja "Narzędzia --> Skaluj i przesuń wybrane warstwy" - rozszerzono funkcje o stosowanie małych mnożników (do 0.0001) oraz dużych wektorów przesunięć (do 10 000 000).
28-09-2022
W oknie "Opcje rysowania" dodano listę skal bazowych do wyboru (szybkie ustawianie popularnych skal mapowych).
W wersji Professional udostępniono "Ręczną transformację w nowe współrzędne" (Narzędzia --> Transformacja w nowe współrzędne --> Ustaw ręcznie). UWAGA: należy pamiętać o weryfikacji wyniku transformacji!
Poprawiono łączność z pakietami GeoStar (plik: ConfigGeostars.lst).
12-10-2022
Dodano:
1. Funkcje "Zamień XY" dla warstw i obiektów znajdujących się na panelu "Drzewo warstw" - wcześniej istniała jedynie opcja transformacji całego projektu (UWAGA: nie należy używać dla rastrów, ponieważ wielokrotne zmienianie zmienianie współrzędnych pikseli prowadzi do deformacji rastra).
Poprawiono:
1. Problem z rysowaniem na niektórych mapach ramki kartki i opisu kolorów warstwic linią przerywaną (zamiast ciągłej).
2. Opcje niwelety w menu "Narzędzia --> Niweleta".
29-11-2022
Zmiany:
1. Lewy dolny róg "świata mapy". Wsp. X przesunięta z 20 na 25 mm.
2. Obsługa warstw:
a) obróć o zadany kąt
b) zamień X z Y
3. Graficzna edycja grup:
a) Import dxf. Dodana opcja grupowania obiektów w obrębie warstw podkładu wektorowego.
b) zapis nazwy grupy (UWAGA: zmiana zapisu do pliku!)
4. Menu "Widok --> Zachowaj" - dodano tryb zapisu szablonu:
a) wymiary strony
b) skala mapy i układ wsp.
c) osie

27-12-2022
1. Dodano zachowywanie wraz  z projektem numeru warstwy bieżącej
2. Kolejne uruchomienie instancji GeoPlan podaje informacje w tle nie wymagając akceptacji, co przyspiesza uruchomienie
3. Dodano opcjonalne zachowywanie wraz  z projektem jego palet kolorów (pędzla i pióra)


HISTORIA ROK 2020-2021

ROK 2021
Poprawiono współpracę z GeoStar 8
20-02-2021
1. Dostosowano do współpracy z GeoStar 8 w wersji SMGP
2. Poprawiono mechanizm wprowadzania do bazy danych otworów klikając na mapie myszką
3. Poprawiono auto-numerowanie dodawanych do Bazy GeoStar otworów
05-03-2021
1. Poprawiono problem zamknięcia programu po zerwaniu licencji sieciowej (Teraz program umożliwia zapis projektu) 
2.Dalsze korekty numerowania otworów

27-03-2021 (bardzo ważne aktualizacje)
1. Nowy zintegrowany sterownik do  tworzenia PDF
2. Fix do problematycznej aktualizacji Windows  Update marzec 2021
3. Format --> Grupy --> Menadżer grup:    Poprawiono problem z nieznikającym symbolem dla grup oznaczonych jako niewidoczne.
4. Narzędzia --> Wyznacz zasięg zalegania (wariant z zaznaczoną opcją tworzenia sieci R2):    Dodano menu kontekstowe pozwalające na dodawanie/usuwanie punktów, podział odcinka i podział wieloboku.

01-06-2021
Projekt --> Import --> Import GIS (ESRI shp, MapInfo) - dodano:
- możliwość wyczyszczenia warstwy docelowej przed importem
- ustawienia koloru importowanych punktów
09-06-2021
Projekt --> Eksport --> Eksport GIS (ESRI shp) - wieloboki z warstwy otrzymały nową strukturę tabeli atrybutów (w postaci: ID - identyfikator, NAME - nazwa, AREA - powierzchnia wieloboku)

24-08-2021
Dodano transformacje pomiędzy układami współrzędnych obszarów wg przeliczania Soft-Projekt oraz poprawiono okno własności podkładów WMS.

31-08-2021
Dodano opcję szybkiego wyboru implementacji (instalacji GeoStar z którą współpracuje GeoPlan
23-11-2021
Poprawiono przeliczanie układu 65 (strefa 4).


ROK 2020

Poprawiono połączenie z bazą GeoStar umożliwiając połączenie z bazą Oracle oraz MySQL

10-02-2020

Zmiany w opcjach panelu Obiekty na warstwach:

- dodano możliwość odświeżania tylko wybranej warstwy lub całego rysunku

- zmieniono widoczność warstwy pomocnicza.

22-12-2020

Poprawiono błędne wyświetlanie współrzędnej kalibracji podkładu (Ymax)
HISTORIA ROK 2013-2019
ROK 2013 (wersje GeoPlan 4 i 5)

15-01-2013

Poprawiono błąd powstający przy wczytywaniu bardzo starych wersji projektów GeoPlan

21-02-2013

Poprawiono import punków danych z plików CSV.

Poprawiono wiele drobnych niedogodności

02-03-2013

Bardzo przydatne poprawki

1. Poprawiono błąd który czasami się pojawiał przy zachowaniu map do formatu TIF (BMP)

2. Zakończono metodę zachowania do PDF metodą mapy bitowej, co definitywnie rozwiązuje pojawiające się czasem kłopoty z transparentnością podkładów rastrowych w PDF

18-03-2013

1. Poprawiono export-import DXF w przypadku gdy polilinia miała tylko 2 punkty.

23-03-2013

1. Poprawiono transparentność ramo tekstowej RTF


ROK 2013 (wersje GeoPlan 5)

16-11-2013

1. Dodano usuwanie masek z jednej wybranej warstwy

2. Dodano paletę kolorów dla skarp


ROK 2014 (GeoPlan 5)

18-12-2014
Dodano opcje zmiany kolejności siatek.
W opracowaniu grupowanie siatekROK 2014 (wersje GeoPlan 5)

04-02-2014

Generowanie legendy symboli punktów GeoStar

Menu Siatka -> Właściwości bieżącej siatki:

Zakładka GeoStar, należy wybrać przycisk Symbol punktów.

Można wypełnić pola tekstowe Tytuł legendy i Jednost. Następnie należy wcisnąć przycisk Generuj legendę.


02-04-2014

Poprawa wklejania rysunków rastrowych ze schowka.

15-05-2014

Przy obliczaniu objętości/zasobów dodano możliwość wyboru obszaru z grupy

03-06-2014

Poprawiono współprace z przekrojami i kartami otworu GeoStar

24-07-2014

Poprawiono wybór obszarów (korzystanie z grup) przy liczeniu zasobów i tworzenia masek rysunkuROK 2015 (wersje GeoPlan 5)

31-03-2015
Zapisy obiektów do plików shape.

Wczytywanie obiektów z plików shape

07-04-2015

Dodano pokazywanie otworów z układu Inny (pola X_WPROW, Y_WPROW)


21-05-2015

Poprawiono wczytywanie kalibracji podkładów rastrowych przy pomocy plików referencyjnych .TAF (w przypadku gdy kalibracja TAF była wykonana jednostkach cm i mm)


09-06-2015

Poprawiono "pożeranie" pamięci przez duże obiekty graficzne


ROK 2015 (wersje GeoPlan 4 oraz 5)

31-10-2015

Nowa wersja do Windows 10. Poprawiono współpracę z GeoStar

26-01-2016
Usunięto błąd pojawiający się przy wyborze wzoru linii


ROK 2016 wersje GeoPlan 4 oraz 5)

21-04-2016

Usunięto błąd związany z zawieszaniem się przy przesyłaniu komunikatów do innych programów (dotyczy Windows 10 i  najnowszych aktualizacji Windows 7)


18-09-2016

Operacje na siatkach: dodano opcje dzielenia siatek (tylko GeoPlan 5)


ROK 2017 wyłącznie GeoPlan 5

(GeoPlan 4 jeśli zaznaczono: dotyczy także GeoPlan 4)

13-03-2017

1. Dialog wyboru warstw ( kilka innych) - dodano przycisk Zastosuj (dotyczy także GeoPlan 4)

2. Poprawiono błąd pojawiający się czasem przy zachowywaniu widoku

3. Poprawiono i rozwinięto opcje Wstaw -> Tabelki danych przy otworach

10-05-2017

1. Dobrano bardziej optymalnie parametry domyślne przy starcie programu.

2. Drobne poprawki i uzupełnienia

17-05-2017

1. Dodano skróty klawiaturowe dla niektórych ważnych funkcji.


ROK 2017

18-06-2017

Geoplan 5 oraz 4

Poprawiono zapamiętywanie pasków narzędziowych

GeoPlan 5

Rożne drobne usprawnienia w oknach dialogowychROK 2018 wyłącznie GeoPlan 5

20-03-2018
Dodano moduł umożliwiający korzystanie w programie z podkładów rastrowych dostępnych poprzez serwisy Web Map Services (WMS) - opcja dostępna tylko w wersji Professional

20-09-2018
Dodano listwę narzędziową Inspektor obiektów i warstw obok rysunku mapy
Istotne poprawki w grafice i funkcjonalności
Wyznacz zasięg zalegania - ulepszono rysowanie obszarów zalegania i legendy

27-09-2018
Dodano wczytywanie plików rastrowych  GeoTIFF

27-11-2018
Poprawiono eksport warstw do plików Shape (m. in. w tabeli atrybutów zapisuje się nazwa wieloboku)


ROK 2019 wyłącznie GeoPlan 5


8-01-2019
Dodano funkcję tworzenia szablonów tabelek danych przy otworach

12-02-2019
Poprawiono analizę punktów danych.
Dodano możliwość włączenia/wyłączenia pokazywania na rysunku ścieżki dostępu do plików projektu
(menu Projekt->Preferencje->Położenie plików->Pokaż na rysunku ścieżkę dostępu do plików projektu).

13-02-2019

Usprawniono funkcję Utwórz przekrój.

05-03-2019

Poprawiono odświeżanie panelu "Obiekty na Warstwach"  po zmianie arkusza (sekcji) mapy


maj 2019

Zmieniono sterowniki baz danych DBX na nowocześniejsze.

Dodano opcje bezpośredniego wczytywania pliku .GDB bazy danych GeoStar co umożliwia na korzystanie z jej zasobów bez konieczności posiadania oprogramowania GeoStar


sierpień 2019

Wyłączenie ograniczenia ilości rekordów (właściwość FetchAll = True)

Dodanie zabezpieczenia przed możliwością utworzenia dwóch warstw rysunku o takich samych nazwach


wrzesień 2019

Usprawniono operacje na arkuszach:

- Automatyczne ustawienie zakresów mapy zależnie od wymiaru rysunku arkusza

- Podgląd opcjonalnych granic arkuszy przed ich utworzeniem (w zależności od skali, wymiarów i marginesów)

- Szybkie usuwanie wszystkich arkuszy


menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.